Lịch khai giảng

Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
HN18G3  A1 8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
14/05/2018 Đăng kí
HN18G4  A1 8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
07/07/2018 Đăng kí
HN18G5  A1 13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
21/07/2018 Đăng kí
 HN18G6 A1 13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
04/08/2018 Đăng kí
HN18G7   A1 8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
18/08/2018 Đăng kí 
 HN18G1 A2  8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
14/05/2018 Đăng kí
HN18G2  A2 13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
07/07/2018 Đăng kí
D1706  B1 8h15 - 11h30
13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
14/05/2018 Đăng kí
HN18G1  B1 8h15 - 11h30
13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
07/07/2018 Đăng kí
Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
SG18G3 A1

13h30-16h45

Từ thứ 2 đến thứ 6

28/05/2018 Đăng kí
SG18G3 A1

8h00-11h15

Từ thứ 2 đến thứ 6

11/06/2018 Đăng kí
SG18G3 A1

13h30-16h45

Từ thứ 2 đến thứ 6

18/06/2018 Đăng kí
SG18G3 A1

8h00-11h15

Từ thứ 2 đến thứ 6

25/06/2018 Đăng kí
 SG18G3 A1

8h00-11h15

Từ thứ 2 đến thứ 6

07/07/2018 Đăng kí
SG18G4 A1

13h30-16h45

Từ thứ 2 đến thứ 6

21/07/2018 Đăng kí
 SG18G5 A1

8h00-11h15

Từ thứ 2 đến thứ 6

04/08/2018 Đăng kí
SG18G6  A1 

13h30-16h45

Từ thứ 2 đến thứ 6

18/08/2018 Đăng kí 
SG18G2  A2

8h00-11h15

Từ thứ 2 đến thứ 6

07/07/2018 Đăng kí
SG18G7 B2

8h00-11h15

Từ thứ 2 đến thứ 6

11/06/2018 Đăng kí
Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
 NA18G1 A1 8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
07/07/2018 Đăng kí
NA18G2  A1 13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
21/07/2018  Đăng kí
 NA18G3 A1 8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
04/08/2018 Đăng kí
 NA18G4  A1 13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
18/08/2018 Đăng kí 

Đăng kí học