Lịch khai giảng

Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
MB1-19G4

Tiếng Đức
du học

Từ thứ 2 đến thứ 6 15/06/2019 Đăng kí
MB1-19G5 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 13/07/2019 Đăng kí
MB1-19G6 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 20/07/2019 Đăng kí
MB1-19G7 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 27/07/2019 Đăng kí
MB1-19G8 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 03/08/2019 Đăng kí
MB1-19G8 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 10/08/2019 Đăng kí
MB1-19G9 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 17/08/2019 Đăng kí
MB1-19G10 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 24/08/2019 Đăng kí
MB1-19G11 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 31/08/2019 Đăng kí

 

Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
MT-19G5

Tiếng Đức
du học

Từ thứ 2 đến thứ 6 15/06/2019 Đăng kí
MT-19G6 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 13/07/2019 Đăng kí
MT-19G7 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 20/07/2019 Đăng kí
MT-19G8 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 27/07/2019 Đăng kí
MT-19G9 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 03/08/2019 Đăng kí
MT-19G9 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 10/08/2019 Đăng kí
MT-19G10 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 17/08/2019 Đăng kí
MT-19G11 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 24/08/2019 Đăng kí
MT-19G12 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 31/08/2019 Đăng kí

 

Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
MN1-19G5

Tiếng Đức
du học

Từ thứ 2 đến thứ 6 15/06/2019 Đăng kí
MN1-19G6 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 13/07/2019 Đăng kí
MN1-19G7 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 20/07/2019 Đăng kí
MN1-19G8 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 27/07/2019 Đăng kí
MN1-19G9 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 03/08/2019 Đăng kí
MN1-19G9 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 10/08/2019 Đăng kí
MN1-19G10 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 17/08/2019 Đăng kí
MN1-19G11 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 24/08/2019 Đăng kí
MN1-19G12 Tiếng Đức
du học
Từ thứ 2 đến thứ 6 31/08/2019 Đăng kí

 

 

 

Đăng kí học